Villkor 
Köp av God Balans Onlinekurs

Villkor för medlemskap i God Balans Onlinekurser

 

Allmänna villkor för God Balans, nedan kallad GB 

Genom att bli medlem i God Balans onlinekurs accepterar och godkänner du dessa allmänna villkor. 

Genom att registrera dig och betala eventuell avgift får du tillgång till de tjänster som GB erbjuder under den tid och för den tjänst du valt.

 1. Medlemskap och abonnemang.

Du blir medlem i GB genom att registrera dig/fylla i anmälan med godkännande av våra villkor och betala den eventuella kostnaden. Du ges då tillgång till gruppen/kursen.

Ditt medlemskap är personligt och får inte överlåtas till eller nyttjas av annan än du själv. 

 2. Åldersgräns

Du måste ha fyllt 18 år för att bli medlem i GB. I annat fall krävs målsmans godkännande.

 3. Ansvar

GB kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av obehörig användning av ditt medlemskap. Du kan hållas ansvarig för förluster som åsamkas GB och/eller dess samarbetspartners på grund av att någon obehörig använt ditt medlemskap.

GB är inte skadeståndsskyldigt för skada, förlust eller annat förknippat med eventuell fördröjning, avbrott eller utebliven leverans av data i tjänsten.

Tjänsten kräver tillgång till internet samt en modern/uppdaterad webbläsare. Du ansvarar själv för de kostnader som uppstår i användandet av internetuppkoppling.

4. Sjukdom

Vi rekommenderar inte att du är medlem i GB om du har sjukdomar/medicinering utan att först tala med din behandlande läkare. Detta dels då din läkare kan behöva vara medveten om din livsstilsförändring och vad det för med sig och också då det kan bli aktuellt att eventuell viss medicin kan behöva minskas, något som endast din läkare ska besluta.

 5. Medicinskt ansvar

GB kan inte ge personliga medicinska råd utan endast ge generella riktlinjer. Det är din behandlande läkare som har det medicinska ansvaret och GB kan inte ställas till svars gällande diagnoser, medicineringar eller annat som kan uppkomma i gruppen.

Vi hänvisar alltid till din behandlande läkare. Denna grupp är alltså ingen medicinsk konsultationsgrupp och tar inget ansvar för sådana frågor. Texter, bilder och övrigt innehåll skall därmed inte tolkas som ett substitut för läkares eller annan specialists råd, utvärdering eller behandling. 

GB tar inte ansvar för någon form av skada orsakad av användandet av, eller oförmågan att använda, GB och dess material eller information.

6. Fakta/Rekommendationer

De rekommendationer och fakta som GB använder sig av är sådana som i forskning och eller lång erfarenhet har visat sig ge goda resultat på de områden de är avsedda för.

7. Medlemsavgift

Medlemsavgiften framgår under aktuell tjänst. GB har rätt att när som helst ändra avgiften. Dock ej under pågående onlinekurs dit du anmält dig.

 8. Avtalstid & Uppsägning 

Avtalet gäller till kursen avslutas. Du köper en kurs som har en start och ett slut.

10. Ångerrätt

Då du köper en tjänst med digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (USB-minne, CD, DVD etc.), gäller inte ångerrätten enligt konsumentköpslagen.

11. Användning av tjänst m.m.

GB:s tjänster får endast användas för privat och icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda GB på sådant sätt att GB eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa GB regler. Du får alltså inte:

 • använda GB för enkäter, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev, direktreklam, massutskick av e-post eller någon form av upprepade eller oönskade meddelanden (kommersiella eller andra)
 • förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter (till exempel rätten till privatliv)
 • publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som innebär hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig
 • överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus eller liknande,
 • skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos någon annan persons dator eller egendom,
 • annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster eller göra reklam för någon kommersiell verksamhet eller produkt eller
 • skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.

Om GB misstänker att du begått ett brott vid användning kommer polisanmälan att göras.

Du kan medverka i GB slutna grupper när du deltar i våra huvudgrupper online. Du kan skriva egna inlägg och ladda upp bilder. GB granskar inte sådana inlägg, bilder eller information innan de görs tillgängliga för andra och de omfattas inte av GB utgivaransvar. Det innebär att du själv är ansvarig för sådana bilder, inlägg och meddelanden samt att du kan ställas till svars för dem.

Om det du bidrar med till sajten strider mot reglerna kommer GB att ta bort materialet. Vid upprepade eller extra allvarliga regelöverträdelser kan vi stänga av ditt medlemskap. Det är du som har upphovsrätten till det material du skriver eller laddar upp. Genom detta avtal godkänner du att GB kostnadsfritt får rätt att lagra ditt material och också publicera det i andra medier som GB disponerar över, både i sitt ursprungliga och i redigerat skick. Materialet får också användas för att marknadsföra tjänsten de publicerats i. GB:s rättigheter i denna punkt gäller även efter att medlemskapet upphört. Du är också skyldig att hålla GB skadeslöst för anspråk som riktas från tredje man på grund av GB nyttjande av det material du skickar in till GB.

 1. Länkar till samarbetspartners webbplatser samt andra webbplatser

Inom ramen för GB tillhandahålls länkar till samarbetspartners webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av GB. GB ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

 1. Immateriella rättigheter m.m.

All upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immateriella rättigheter hänförliga till GB innehas av GB och dess samarbetspartner.

Det är, om inte annat uttryckligen anges i Villkoren, inte tillåtet att reproducera, publicera, eller på annat sätt använda material som härleds från GB och inte heller överföra eller sälja information/programvara/produkter eller tjänster som utgör en del av GB.

 1. Friskrivning

Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller följande friskrivningar i förhållande till GB ansvar.

GB ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av material eller information som du skickar in till GB eller material eller information som du tar emot. Vidare ansvarar inte GB för brottsliga gärningar som begås med användning av GB:s tjänster såsom exempelvis hot eller förtal, eller för obsceniteter eller störande, kränkande, olämpligt eller olagligt innehåll eller uppförande från någon användares sida. GB svarar inte heller för intrång i andras immateriella rättigheter i anledning av användning av GB.

GB svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda, språksvårigheter att förstå informationstexter, GB och/eller dess material eller information. Detta gäller dock inte om GB orsakat dig skada uppsåtligen eller genom grov oaktsamhet. Friskrivningarna i detta avsnitt gäller i den mån annat inte följer av tvingande lag.

 1. Hantering av personuppgifter

15.1 Personuppgifter

Du är skyldig att lämna GB sanna och riktiga uppgifter om dig själv (t. ex om din ålder). Genom att skicka iväg anmälningen intygar du att de uppgifter som du lämnar till GB är korrekta.

 Du är själv ansvarig för att uppdatera dina uppgifter om dessa ändras, såsom exempelvis e-postadress, så att GB kan delge dig viktig information.

Genom att registrera dig som medlem i GB samtycker du till att GB behandlar dina personuppgifter för ändamål som är hänförliga till GB:s tjänster och betalning för dessa.

Vidare samtycker du till att GB kan använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig från GB eller närliggande bolag eller från samarbetspartners.

 Om du inte önskar att GB använder dina personuppgifter i detta syfte kan du ange detta via mail till GB, adress se nedan.

 1. Ändringar

GB har rätt att ändra innehållet i eller i villkoren utan att i förväg inhämta ditt godkännande. Vi informerar om ändringen på Forum/webbsidan minst en vecka innan den träder i kraft. 

 1. Lagval och tvist

På Villkoren skall svensk lag tillämpas.

Tvist hänförlig till Villkoren, till användningen av GB och/eller de tjänster som erbjuds via webbplatsen skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten och den lämpar sig för reklamations-nämndens rekommendation. Om inte Allmänna reklamationsnämnden avgör tvisten, skall tvisten avgöras av svensk allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans.

 1. Kontakt

Vill du ta kontakt med GB kan du göra det via e-post på adress: kundtjanst@godbalans.se eller telefon 0370-132 80

God Balans AB, Organisationsnummer: 55 65 71 – 0448